§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany także "Regulaminem") określa zasady wykonywania i korzystania ze świadczonej drogą
elektroniczną usługi, polegającej na umożliwieniu użytkowania forum internetowego, dostępnego pod adresem
http://www.lex-bud.com.pl (dalej zwanego także "Forum").
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 świadczona jest przez firmę  Polskie Centrum Edukacji . z siedzibą w Warszawie, ul.
Żelazna 41 /6, 00-836 Warszawa.
3. Usługa, o której mowa w niniejszym Regulaminie, polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za
pośrednictwem Forum opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
4. Usługa świadczona jest na rzecz osób, które wyraziły wolę korzystania z Forum poprzez zarejestrowanie się na stronie
internetowej http://www.lex-bud.com.pl/forum.
5. Każdy z Użytkowników określa samodzielnie swoją nazwę uzytkownika i hasło dostępu do Konta. Udzielanie się na Forum
jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do własnego konta.

§ 2. Zasady korzystania z Forum

1. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Polskie Centrum Edukacji nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Forum.
2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem. W szczególności
niedozwolone jest:
a. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych
użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b. wzywanie za pośrednictwem Forum do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, a także rozpowszechnianie treści
propagujących przemoc,
c. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i
pokrewnym osób trzecich (w tym zachęcanie do nabycia lub korzystania z nielegalnego oprogramowania),
d. rozpowszechnianie za pośrednictwem Forum danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub innych
podobnie działających rozwiązań.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne
moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na łamach Forum przekazów reklamowych, przekazów
zawierających linki do prywatnych stron www oraz treści zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy e-mail.
5PolPolskie Centrum Edukacji zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 2 ust. 2,3 i 4 niniejszego
regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób
notoryczny wyżej wymienione postanowienia.
6. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum, wyłącznie treści zgodnych z tematyką działu. Zakazuje się
publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych Forum treści niezwiązanych z tematem wiodącym (wątkiem
głównym dyskusji).

§ 3. Prawa autorskie

1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego
autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do
jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest
o "Utworze", rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika na Forum, wypowiedź jego autorstwa, którą
można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum, Użytkownik upoważnia Polskie Centrum Edukacji  do
korzystania z Utworu bez ograniczeń terytorialnych i ilościowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania Utworu do pamięci komputera,
publikowania Utworu na stronach internetowych, a w szczególności na łamach Forum,
b. w zakresie obrotu oryginałem Utworu albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu,
użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w punkcie (b.) powyżej - publicznego wykonania,
wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publicznego udostępniania ww. utworu w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostępnianie go w sieci Internet,
d. rozpowszechniania Utworu w prasie wydawanej przez Polskie Centrum Edukacji  oraz za pośrednictwem wszelkich
pozostających w dyspozycji AVT - Korporacja sp. z o.o. stron internetowych.

§ 4. Ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się na Forum Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polskie Centrum Edukacji  jego danych
osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem usługi, polegającej na umożliwieniu
użytkowania forum internetowego. Zgoda Użytkownika obejmuje także uzasadnione działania firmy  polegające na
promocji Forum oraz treści związanych z serwisem LEX-BUD.com.pl.
2. Polskie Centrum Edukacji  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum innym
osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub
też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 5. Postanowienia końcowe

PoP Polskie Centrum Edukacji  dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzieli pomocy
w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
2. Polskie Centrum Edukacji może czasowo zawiesić działalność Forum bez podawania przyczyn takiego działania. Powyższe
nie będzie powodowało powstania roszczeń Użytkowników wobec Polskiego Centrum Edukacji.
3. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z
zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Polskie Centrum Edukacji  zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na
tej stronie.Zapraszy  Państwa na strony naszego forum, gdzie mogą Państwo opisać swój problem  związny  z realziacją procesu budowlanego. Na pewno  co najmniej administrator forum zajmie stanowisko do poruszonych we wpisie zagadnień. Ale  warto  spróbować zainteresować  inne osoby swoimi   problemami , aby wykorzytać sznasę na ich szybkie rozwiązanie. Często wystraczy uzyskać  drobną merytoryczną wskazówke    od administratora lub inne uczestnika forum, aby rozwiać swoje wątpliwości  merytoryczne. Poniżej mogą Pańsywo zapoznać się z treścią regulaminu forum. Na końcu regulaminu  znajduje się  opcja  akceptacji lub nie  treści regulaminu. Zachęcamy do zapoznanaia się z warunków uczestnictwa na forum. Przejście na stronę forum można dokonać najeżdżając  także na  niniejszy  link
 
    FORUM .........     Przejście na stronę forum wraz z zalogowniem się oznacza, iż Państwo akceptujecie niżej uszczególowienione warunki uczestnictwa. 
Forum -
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo