Wzory - w zasobach Lex- Bud znajduje się wiele wzorów umów
i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia procesu budowlanego. Poniżej prezentujemy niektóre ze wzorów, wniosków i protokołów i innych dokumentów, które są dostęne po zalogowaniu się do zasobów
 
Wzory dokumentów
I.
  Wzóry umów
1
Umowa o zamówienie publiczne o wykonanie robót budowlanych -
umowa o wykonawstwo cześciowe
2
Umowa o zamówienie publiczne o wykonanie robót budowlanych -
umowa o wykonawstwo generalne
3
Umowa o zamówienie publiczne  o  zaprojketowanie i wykonanie robót
budowlanych
4
Umowa o zamówienie publiczne o zaprojektowanie,  wykonanie i 
utrzymanie i eksploatowanie robót budowlanych
5
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie dodatkowych robót
budowlanych
6
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie uzupełniających  robót
  budowlanych
7
Umowa o zamówienie publiczne na wykonanie  awaryjnych  robót
  budowlanych
8
Umowa ramowa na roboty budowlane
9
Umowa o koncesję na roboty budowlane
10
Umowa o prace przedprojektowe
11
Umowa o prace projektowe
12
Umowa o zastępstwo inwestycyjne
13
Umowa o nadzór autorski
14
Umowa o nadzór inwestorski
15
Umowa o wykonywanie czynności inzyniera kontraktu
16
Umowa o wykonywanie czynności kierownika budowy
17
Umowa o wykonanie ekspertyzy budowlanej
18
Umowa o wykonanie kosztorysu budowalnego
II.
Wzory wniosków
1
Wniosek dotyczący zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne
2
wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
3
wniosek o wydanie decyzji o warunach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego
4
wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
na rzecz innej osoby
5
wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości
6
wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
7
wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości
8
wniosek o pozwolenie na użytkowanie
9
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
10
wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew
11
wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klsyfikacji gruntu
12
wniosek o przyjęcia zgłoszenia na budowę ogrodzenia
13
wniosek o udostępnienie działki
13
wniosek o  udostępnienie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegolub informacji o środowisku
14
wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
15
wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej
16
wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu
17
wniosek o wydanie dziennika budowy
18
wniosek  o wydanie pozwolenia na odprowadzenie ścieków
19
wniosek  o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
20
wniosek o zezwolenia zajęcia pasa zieleni
21
wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego /części
22
 
III.
Protokoły
1
Protokół z okresowej kontroli co najmniej raz na rok wg ustawy Prawo
budowlane
2
Protokół przekazania placu budowy
3
Protokół odbioru końcowego
4
Protokół typowania robót
5
Protokół odbioru ostatecznego
6
Protokół konieczności robót dodatkowych/ zamiennych
7
Protokół uzgodnienia pod względem eksploatacyjnym dokumentacji
projektowej
8
Protokół z próby szczelności instalacji gazowej w budynku
9
Protokół odbioru częściowego
10
 
11
 
IV
Inne wzory dokumentów
1
zawiadomienie o rozpoczęciu budowy
2
zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego w
zakresie zagospodarowania działki lub terenu
3
Wzór karty gwarancyjnej
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
  Pomoce merytoryczne
I.
  Schematy, zestawienia, diagramy, wykazy
1
  Rodzaje wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane
2
Sposób obliecznia ceny ofertowej na roboty budwolane wg Polskich
Standardów Kosztorysowania
3
Kryteria środowiskowe  w ocenie ofert
4
Zmiany  wyngarodzenia kosztorysowego ( propozycja oparata o FIDIC)
5
Metody oceny kryterialnej ofert
6
Zasady stosowania analizy wartości w ocenie kryterialnej
7
Kryteria oceny ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy prac
  projektowych
8
Rodzaje uprawnień budowlanych
9
Zasady określenia wymgań podmiotowych w postępowaniach o
  zamówienie publiczne
10
Rodzaje wydatków na etapie utrzymania i eksploatacji obiektu
budowlanego
11
Koszty cyklu życia obiektu budowlanego
12
Rodzaje  błędów popełnianych podczas ustalenia wartości przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane
13
Metody planowania kosztów przedsięwzięcia budowlanego i rodzajów
wskaźników cenowych dla obiektów kubaturowych / liniowych
14
Struktura przedmiaru wykorzystywanego przy ustaleniu planowanych
kosztów robót budowlanych
15
Struktura przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego
16
Struktura wartości zamówienia na roboty budowlane/ wartości
ofertowej
17
Zasady wyliczenia wartości zamówienia dla robót budowlanych
18
Rodzaje kosztorysów i podstaw ich sporządzania
19
  Realacja między wartością zamówienia a wartością robót budowlanych
20
Rodzaje robót i sposób ich rozliczenia w systemie zamówień
  publicznych
21
Rodzaje robót generowanych w wyniku zmiany przedmiotu zamówienia
22
Relacja  miedzy rzeczywiście wykonywanym przedmiotem umowy  a  umownym
przedmiotem umowy
23
Sposob reagowania na wady opisu przedmiotu zamówienia na
  poszczególnych etapach postępowania o zamówienie publiczne
24
Czynniki wpływające na postępowanie zamawijającego w chwili
stwierdzenia wady opisu przedmiotu zamówienia
25
Rodzaje wad dokumentacji projektowej
26
Źródła błędów w wykonawstwie robot budowlanych
27
Pojęcie wady fizycznej wg Kodeksu cywilnego
28
Rodzaje odstępstw od umownego przedmiotu zamówienia
29
Struktura programu funkcjonalno- użytkowego
30
Struktura specyfikacji technicznej wykkonania i odbioru robót
budowlanych
31
Zakres dokumentacji projektowej przekazywanej wykonawcy robót
budwoalnych w ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia
32
Warianty określenia zakresu prac projektowych zlecanych projektantowi
w postępowaniu o zamówienie publiczne
33
Podstawy matematyczne rachunku efektywności inwestycji
34
Rodzaje opracowań w diagnostyce budowlanej
35
Zakres oceny stanu technicznego obiektu budowlanego
36
Rodzaje klasyfikacji zużycia obiektu budowlanego
37
Rodzaje Kontroli okresowych wg ustawy Prawo budowlane
38
Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli okresowych stanu
technicznego zużycia elementów i urządzeń obiektu budowlanego
39
Zasady dzielenia zamówienia publicznego
40
Rodzaje zamówień złożnych w zamówienia publicznych
41
Strategii zlecenia robót budowlanych 
42
Rodzaje określeń dotyczących konserwacji i restauracji zabytków
43
Rodzaje określeń stosowanych podczas działań utrzymaniowych na
  obiektach budowlanych
44
Porównanie rodzajów robót zdefiniowanych w ustawie Prawo budowlane
45
Definicje robót budwolanych wg ustawy Prawo budowlane
46
Kategorii działań budowlanych na obiektach budowlanych
47
Rodzaje wykonwców w procesie budowlanym
48
Zakres obowiązków inwestora zastępczego
49
Zakres  ryzyk przyjętych przez strony umowy o roboty budowlane w
odniesieniu do rodzaju wynagrodzenia
50
Roboty tymczasowe , prace towarzyszące w zamówieniach publicznych
Schematy, zestawienia, diagramy, wykazy - w zasobach Lex-Bud znajdują się także bardzo pomocne merytorycznie w pracy zawodowej róznego rodzaju streszczenia najważniejszych informacji związnych z danym problemem prawnym w formie schematów, diagramów, wykazów, spisów, list , zestawień. Poniżej prezentowane są wybrane przykłady takich opracowań.
[wiecej informacji ......]
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo                   
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl