Ciekawe problemy procesu budowlanego
Fragmenty artykułów
[wiecej informacji ......]
Prace przedprojektowe - Przygotowanie przedsięwzięcia obejmuje :

- formułowanie przedsięwzięcia/projektu , zawierające identyfikację i analizę potrzeb, analizę i
ocenę możliwości spełnienia istniejących i prognozowanych potrzeb oraz ustalenie celu
przedsięwzięcia i wytycznych dla dalszych prac przygotowawczych;

- programowanie przedsięwzięcia/projektu, zawierające  ocenę celowości, wstępne badanie
wykonalności przedsięwzięcia oraz ustalenie wstępnych założeń przedsięwzięcia i formuły realizacji
przedsięwzięcia;

- planowanie przedsięwzięcia/projektu, zawierające pogłębione badanie wykonalności
przedsięwzięcia, ustalenie podstawowych założeń przedsięwzięcia oraz ustalenie postępowania
niezbędnego dla realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustalonymi założeniami.

Na etapie prac przedprojektowych opracowuje się nastepujące rodzaje studiów:

Studium celowości
i - jest to pierwsze studium wykonywane po ustaleniu wizji projektu inwestycyjnego, może być w zależności od stopnia swojej szczegółowości opracowaniem jedno lub dwuetapowym. Raport końcowy tego studium powinien wstępnie identyfikować ilościowo i jakościowo pomysł projektu inwestycyjnego oraz zawierać projekt decyzji co do celowości kontynuowania dalszych prac studialnych, albo proponować zaniechanie (bądź odroczenie) dalszych prac nad uprzednim pomysłem.
Wstępne studium wykonalności - jest to kolejne studium, wykonywane przy pomysłach inwestycyjnych o podwyższonym stopniu komplikacji bądź o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. Obejmuje ono weryfikację możliwych wariantów realizacji pomysłu projektu zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Raport końcowy tego stadium projektowania powinien ściśle identyfikować pomysł projektu inwestycyjnego oraz zawierać szereg szczegółowych decyzji kierunkowych. Raport kończy się projektem kolejnej decyzji co do celowości podjęcia dalszych prac projektowych i przygotowawczych.
Studium Wykonalności - stanowi ono ten etap projektowania inwestycji, w którym uszczegóławiane są te elementy dokumentacji inwestycji, które prowadzą z jednej strony do jak najszybszego jej rozpoczęcia, z drugiej zaś do zminimalizowania ryzyka podjęcia niewłaściwej czy błędnej ostatecznej decyzji. Etap ten częściowo odpowiada tradycyjnie opracowywanym Założeniom Techniczno - Ekonomicznym. Będą się tu znajdować ponadto konkretne założenia i wytyczne prowadzące do optymalizacji inwestycji na potrzeby opracowywanych w przyszłości projektów technicznych. Studium to kończy się jedną z czterech możliwych decyzji:
- realizować inwestycję zgodnie z przedłożoną dokumentacją (SUKCES)
- dokonać określonych poprawek lub uzupełnień (POWRÓT)
- odroczyć realizację do czasu zmiany pewnych warunków bądź ograniczeń, albo dozakończenia pewnych badań lub doświadczeń (OCZEKIWANIE)
- zaniechać jakichkolwiek dalszych prac (ZANIECHANIE)."Im więcej pracujesz, tym mniej masz
   czasu na    zarabianie pieniędzy"
                                 J.D. Rockefeller
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo