Orzecznictwo - w dziale tym oferujemy  informację o ciekawych merytorycznie  wyrokach  sądowych  dotyczących
problemów związnych z procesem budowlanym. Orzecznictwo stanowi istotne źródło wiedzy prawniczej, o tym jak w praktyce nalezy stosować obowiązujące przepisy i w ich kontekście zapisy umowne lub zachowanie stron podczas prowadzenia procesu budowlanego. Gdy powstaje spór międy stronami umowy zawsze nalezy szukać  wyroków sądowych lub opinii prawnych, które były w podobnych warunakch prwanych. Na stronie pokazujemy tylko cześć interesującego materiału, który zebrali pracownicy Lex-Budu w trakcie swojej działalności doradczej i szkoleniowej. W celu dotarcia do wiekszej liczby  wyroków wraz z ich pełną treścią i  zapraszamy do zarejestrowania się, aby uzyskać  dostęp  do naszych zasobów.
l
Orzecznictwo Sądów
1
Wyrok  z  dnia 7 kwietnia 1998 r. Sądu Najwyższego -II CKN 673/97 -  obowiązkowe terminy zapłaty wynagrodzenia  w umowie
o roboty budwolane wynikające z art 647 i 654 kc.
2
Wyrok  z  dnia 5 marca 1997 r. Sądu Najwyższego- II CKN 28/97 - zgłoszenie zakończenia robót - obowiązek dokonania odbioru
3
Wyrok z dnia 29 wrzesnia 2009 r. Sądu Najwyższego- III CZP 41/2009- przepisy art 629 i 632 § 2 kc mogą mieć zastosowanie w
drodze analogii  do umowy o roboty budowlane 
4
Wyrok z dnia 25 kwietnia  2008 r. Sądu Najwyższego-II CSK 613/2007 - art. 656 § 1 kc nie stoi na przeszkodzie stsowaniu art 632
kc w drodze analogii do umowy o roboty budowlane
5.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r.-III CSK 366/2006 - art 654 kc dopuszcza możliwość żądania przez
wykonawcę  od inwestora tzw. odbior czesciowego robót  za zapłatę określonej części wynagrodzenia, jeśli postanowienia umowy
o roboty budowlane inaczej nie stanowią
6
Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 22 listopada 2006 r. I ACa 1311/2005 - przepisy części szczególnej kc maja zastosowanie
  jedynie w odniesniu do odstapienia przez iwestora przed ukończeniem obiekt. Podstawy prawnej odstąpienia  od umowy przez
wyknawcę poszukiwać zatem należy  bądź w umowie stron mieszczącej się w granicach sowbody kontraktowej ( art. 353[1] kc,
bądź w cześci ogólnej kodeksu cywilnego.
7
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2006 r.-II CSK 121/2006 - z przepisu art 65 § 2 kc płynie wniosek, że
  wykładania  oświadczenia woli  powinna niekiedy  wykraczać poza to, co zostało expessis verbis napisane. To bowiem, co strony
  przemilczały w kontekście postanowień umowy oraztowarzyszących jej zawarciu i wykonaniu okoliczności faktycznych, również
może nabierać  istotnego znaczenia.  
8
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2006 r. IV CSK 157/2006 - wykonanie prawa odstąpienia inwestora od umowy o
  roboty budowlane nie pozbawia go roszczenia o zapłatę  kary umownej zastrzeżonej na wypadek przekroczenia terminu oddania
obiektu budowlanego
9
Wyrok Sądu najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r.- V CSK 34/2006 - możliwość mirakowania wysokości kary umownej na
podstawie art. 484 § 2 kc nie jest wyłączona w stosunkach między podmiotami gospodarczymi, w ramach prowadzonej przez nie
działalności.  Nie sposób też  podzielić oceny, że podsatwy obniżenia kary umownej określone w powołanym  wyżej przepisie
dotyczą w pełni kary umownej zastrzeżonej na wypadek opóźnienia w oddaniu przez wykonawcę robót  ich przedmiotu i
wyłącznie jej rażące wygórowanie  może stanowić podstawę obniżenia kary
10
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lutego 2000 r. IACa 1027/99 - gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego
stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, nastepują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na 
roszczenie wykonawcy, który  uprawniony jest  do żądania wynagrodzenia, a roszczenie jego  staje się wymagalne z chwilą ,
w której  po spełnieniu obowiązków przez wykonawcę, odbiór winien nastapić.
II.
Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej
1
Wyrok KIO  z dnia 12 grudnia 2007 r. KIO/UZP/1405/07 - zgodnie z art 656 kc w umowach o roboty budowlane wprawdzie
  stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło, lecz tylko do skutków zwłoki wykonawcy, wad przedmiotu umowy oraz
  uprawenień do odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie nie zostało objęte dyspozycją cystowanego artykułu, zaś w pozzostałych
  przepisach również brak jest odesłania do przepisów regulujacych umowę o dzieło.
2
Wyrok KIO z dnia 2 marca 2010 r. KIO/UZP 184/10- Izba podziela pogląd odwołującego, iż wykonawca na etapie realizacji umowy
nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumetacji projektowej i sposob opisu przedmiotu zamówienia ujęty w dokumentacji pro-
jektowej. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
3
Wyrok KIO z dnia 23 sierpnia 2010 r. KIO/UZP 1698/10 - skład orzekający Izby stosi na stanowisku, iż nawet obowiązek złożenia
oświadczenia o prawidłowości i kompletności przekazywanej dokumentacji projketowej nie oznacza, że obowiązek weyfyfiikacji
  dotyczy  merytorycznej kontroli projketu przez wykonawcę oraz zgłoszenie uwag czy wad ograniczone być może jakimś
czasookrsem. Zawsze może się zdarzyć sytuacja, że jakieś usterki  nie zostaną zauważone na etapie sprawdzenia projektu i
ujawnią się dopiero na etapie jego realizacji.
4
Wyrok KIo z dnia 21 maja 2009 r. KIO/UZP 585/09 - - bez doprecyzowania zakresu wymaganej równoważności zamawiający nie
jest w stanie ocenić zaproponowanych zamienników pod kątem  ich równoważności, dlatego konieczne jest określenie minimlanych
wymagań technicznych w zakresie parametrów oferowanych wyrobów.
5
Wyrok KIO z dnia 12 października 2009 r. - KIO/UZP 1223/ 09 - podanie nieprawdziwej informacji nie podlega konwalidacji przez
umożliwienie  wykonawcy  przedstawienia w miejsce  dokumentu niezgodne z prawdą, innego dokumennientu, który potwierdziłby
spełnienie wymagań  udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
6
Wyrok KIO z dnia 10 grudnia 2010 r. KIO /UZP 16124/09 - roboty koneczne i dodatkowe nie objęte dokumentacją projektową
określającą zakres  robót stanowiących zamóiwenia a tym samym nie stanowią przedmiotu umowy. Stanowią one
jedynie świadczenie przyszłe i niepewne wykonywane w ramach oddzielnnego zamówienia- umowy.
7
Wyrok KIO  z dnia 23 stycznia 2009 r. KIO/UZP 62/09 - nalezy wskazać, iż kosztorys ofertowy w przypadku wynagrodzenia
ryczałtowego będzie stanowił treść oferty jedynie wtedy, jeżeli   zakres świadczenia wykonawcy zawarty w ofercie  zostanie
określony jedynie  lub w przeważającej części za pomocą kosztorysu ofertowego
8
Wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2009 r. KIO/UZP 1016/09 - brak jest definicji ustawowej dokumentu potwierdzającego należyte    
wykonanie zamówienia publicznego. Ustawodawca pozostawił wykonawcom dowolność, co do formy i treści dokumentu z
zastrzeżeniem, że w każdym przypadku z dokumentu takiego wynikać wykonanie robót  zgodnie z przyjętym zobowiązaniem
umownym 
9
Wyrok KIO z dnia 6 września 2010 r. KIO/UZP 1804/10 - do naruszdenia zasady równego traktowania wykonawców doszło
ponadto  na skutek  obciażenia wykonawców obowiązki  samodzielnego doprecyowania opisu przedmiotu zamówienia w ramach
dokonania  wizji lokalnej.
III.
Orzecznictwo - Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finnasów Publicznych
                        Naczelnego Sądu Administracyjnego 
1
Orzeczenie z dnia 22 kwietania 2010 r. GKO nr BDF1/4900/27/33/10/648 - Komisja uniewinnia Pana (..) od zarzutu nieumyślenego
naruszenia dyscypliny finasów publicznych  określonego w art. 17 ust 1 pkt 2 lit. a  ustawy, polegające na  udzileniu zamówienia
publicznego   na roboty  związane z dodatkowym odprowadzeniem wody z sączków ustytuowanych na obiektach mostowych, w
ramach " Przebudowy drogi  krajowej nr  (..) na odcinku III (...)  w trybie zamówienia z wolnej ręki  na podsatwie  art 67 ust 1 
  5 lit. a i b ustawy Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź zm. ) bez spełnienia wynikających z
tego przepisu przesłanek zastosowania trybu zamówienia z wolnej reki.
2
II GSK 103/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12- w sprawie  skargi kasacyjnej Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
31 stycznia 2005 r. sygn. akt III SA/Wa 1192/04 w sprawie ze skargi K. T. na decyzję Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  Sąd oddala skargę kasacyjną GKO - co oznacza, że wójt gminy
miał prawo zawrzeć umowę z bankiem ( jako nowym wierzycielem długu  za wykonane roboty budowlane) o spłatę długo 
Porozumienie dotyczące zasad spłaty długu nie prowadziło wg NSA do powstania nowego, dodatkowego węzła obligacyjnego
pomiędzy Bankiem a Gminą, ale stanowiło wyłącznie modyfikację istniejącego zobowiązania, które powstało w następstwie umowy
przelewu wierzytelności. Zobowiązanie do spełnienia świadczenia nie powstało w wyniku porozumienia pomiędzy Bankiem a Gminą,
ale w rezultacie zawartej umowy przelewu pomiędzy  wykonawcą robót  a bankiem  Ustalenie zasad spełnienia świadczenia - zasad
spłaty długu - nie skutkowało powstaniem nowego stosunku zobowiązaniowego. Nie można zatem mówić o świadczeniu
istniejącym w ramach innego, dodatkowego stosunku zobowiązaniowego. Tylko stwierdzenie powstania nowego stosunku
zobowiązaniowego mogłoby uzasadniać tezę o istnieniu samodzielnego świadczenia - usługi świadczonej przez Bank na rzecz
Gminy Z
3
Orzeczenie z dnia 2 lutego 2012 r. GKO- Nr BDF1/4900/125/133/DOW/11/4080 - naruszenie dyscypliny finasnów publicznych 
poprzez  podpisanie umów o roboty budowlane na wartość przekraczającą wysokość środków ustalonych w budżecie
Przydatne linki prawnicze
[wiecej informacji ......]
Baza orzeczeń NSA
Prawo Europejskie
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Dzienniki Ustaw
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Warminsko-Mazurska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Lista  Izb  Inżynierów
Sentencje Wyroków 
Wyszukiwarka wyroków KIO
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo