Poradnik Uczestnika Procesu Budowlanego 
                                                                 
Wzorcowy Przebieg Procesu Budowlanego w Zamówieniach Publicznych - nr 14 
W  tym numerze poradnika  opisany jest przebieg całego cyklu procesu  budowlanego od momentu powstania pomysłu  na wykonanie określonych robót budowlanych, poprzez ich proces projektowania i realizacji aż do momentu likwidacji rezultatu robót  z  powodu np. jego techniznego zużycia. Opis cyklu projektu budowlanego oparty jest na wytycznych Miinisterstwa Infrastruktury zawartych w opracowaniu pt. Krajowy System Zarządzania Budowlanym Przedsięzieciem Inwestycyjnym finansowanych ze środków publicznych. Wykorzystując zasady  ww. metodyki  autor opracowania przedstawia podstawowe etapy i fazy procesu  budowlanego wraz z opisem  niezbędnych dokumentów związnych z przebiegiem cyklu procesu budowlanego. Praca zawiera wiele  graficznych  schematów struktur  i zestawień prezentujących w skrócie treści merytoryczne   opracowania. Praca szczególnie polecana dla inwestorów jednostek publicznych. Autorem opracowania jest mgr inż. Mirosław Żyznowski - doradca budowlany/ ekspert zamówięń publicznych pracownik jednostek projektowania, wykonawstwa oraz organów rządowych - uczestnik prac nad  Krajowym Systemem Zarządzania Budowlanym Przedsięzieciem Inwestycyjnym z ramienia Ministerstwa Infrastruktury.
Ceny spekulacyjne w zamówieniach publicznych na roboty budowlane  - nr 12 
W tym  numerze poradnika  poruszony jest problem nieuczciwych cen w ofertach występujących w postępowaniach o  zamówienie publiczne na roboty budowlane. Wykonawcy w celu pozyskania  zamówienia publicznego często oferują cenę nieuczciwą tj np. cenę rażąco niską, cenę spekulacyjną lub cenę zawierającą błąd w obliczeniu. W poradniku opisana jest charakterystka różnych rodzajów  cen nieuczciwych.Autor prezentuje szczególowe   różnice między  ceną manipulacyjną i rażąco niską.  oraz wskazuje  zakres   odziaływania tych cen  na wybór najkorzystniejszej oferty. W poradniku można znależć opis  szkód jakie  ceny nieuczicwe  mogą wyrzadzić inwestorowi w ostatecznym rozliczeniu robót budowlanych.  Poradnik zawiera także     liczne wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące problemów związanych z oceną cen.  Z uwagi na  różnorodność problemów związanych z  cenami ofertowymi , autor poradnika  próbuje wskazać zasady postępowania mające na celu prawidłową ocenę cen ofertowych   oraz wskazać działania  ułatwiające inwestorom zapobieganie   lub ograniczanie    wpływu manipulacji cenowych na wynik postępowania.
- Centrum Doradztwa Budowlanego Lex- Bud opracowuje poradnik mertytoryczny dla uczestnków procesu
   budowlanego, którego tematyka  skupia się  na udzieleniu   odbiorcom poradnika merytorycznego
   wsparcia podczas prowadzenia cyklu  procesu budowlanego. Intencją wydawcy jest dostarczenie
   uczestnikom procesu budowlanego niezbędnej więdzy do prawidłowego , zgodnego z prawem i
   sprawnego wykonywania niezbędnych działań cyklu procesu budowlanego.
Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane  - nr 15
W  tym numerze poradnika  opisane są zasady stosowania kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane i prace projektowe. W pradniku prezentowane  są podstawowe rodzaje kryteriów , sposoby ich skalowania  oraz metody bilansowania w procesie wyboru najkorzystniejszej  oferty. Autor prezentuje praktyczne rozwiązania przyjętych kryteriów wraz z całą procedurą rachunkową prowadzącą do wyboru najkorzystniejzej oferty  Praca szczególnie polecana dla inwestorów jednostek publicznych. Autorem opracowania jest mgr inż. Mirosław Żyznowski - doradca budowlany/ ekspert zamówięń publicznych pracownik jednostek projektowania, wykonawstwa oraz organów rządowych.
Wady prac projektowych i ich wpływ na rozliczenie robót budowlanych - nr 19 
W  tym numerze poradnika  opisane są problemy związane z wadami dokumentacji projektowej i ich wpływem na rozliczenie robót budowlanych. Autor opracowania podejmuje próbę zdefiniowania rodzajów wad prac projektowych i robót budowlanych oraz przedstawia zasady postępowania  w przypadku ustalenia, jaki wpływ mają one na rozliczenie    umowy o roboty budowlane.   Praca szczególnie polecana dla inwestorów jednostek publicznych. Autorem opracowania jest mgr inż. Mirosław Żyznowski - doradca budowlany/ ekspert zamówięń publicznych pracownik jednostek projektowania, wykonawstwa oraz organów rządowych.
Specyfika umów o roboty budowlane realizowane w rygorach ustawy Prawo zamówień publiznych 
- nr 17

W  tym numerze poradnika  opisana jest specyfika umów o roboty budowlane, które inwestor realizuje w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych. W poradniku prezentowane  są podsatwowe cechy umowy o zamówienie publiczne. Autor wskazuje istniejące na rynku budowlanym   standardy takich umów. Omawia podstawową strukturę umowy o roboty budowlane  oraz zalącza konkretne  przykłady umów o roboty budowlane  Autorem opracowania jest mgr inż. Mirosław Żyznowski - doradca budowlany/ ekspert zamówięń publicznych pracownik jednostek projektowania, wykonawstwa oraz organów rządowych.
Kosztorysowanie robót budowlanych  realizowanych  w rygorach ustawy Prawo zamówień publiznych 
- nr 21

W  tym numerze poradnika  opisywane są  przepisy regulujące kosztorysowanie robót budowlanych  realizowanych w  rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych. W pradniku  pokazane są zasady  szacowania kosztów na etapie planowania robót następnie  zasady wyliczenie kosztów robót na etapie zlecenia zamówienia publicznego oraz zasady ustalania ostatecznych  kosztów robót  po ich reallizacji.  Autor wskazuje  istiejące w kraju  standardy kosztorysowaniarobót. Omawia także  rodzaje kosztorysów opracowywanych na poszcególnych etapach procesu budowlanego.  Autorem opracowania jest mgr inż. Mirosław Żyznowski - doradca budowlany/ ekspert zamówięń publicznych pracownik jednostek projektowania, wykonawstwa oraz organów rządowych.
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo