Szkolenia zamknięte -  polecamy Panstwo liczne szkolenia w siedzibie klienta. Lex-Bud jako cześć teraz firmy TOP- INVESTOR  specjalizuje się w szkoleniach dotyczących problemów procesu budowlanego zwłaszcza w specyfice prowadzenia procesu budowlanego w rygorach  ustawy Prawo zamówień  publicznych. Prezetowane  w tabeli tematy szkoleń zostały wielokrotnie zrealizowane w równych jednostkach sektora publicznego  jak i sektora ptywatnego. Do naszych kientów nalezą m.in. Urząd Zamówięń Publicznych czy Krajowa Izba Odwoławcza, urzędy miast i gmin , jednostki badawczo -rozwojowe, wyższe uczelnie, jednostki publicznej służbyzdrowia czy też jednostki komunalne takie jak wodociągi , zarządy gospodarowania nieruchomościami
.
 
Temat szkolenia
Liczba dni
I.
USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -
w procesie budowlanym temat ten wiąże  się z zarządzaniem zamówieniami
 
1
ABC Zamówień publicznych
2
2
Najważniejsze rygory ustawy Prawo zamówięń publicznych, które powinny
znać osoby związne ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych
1
3
Specyfika udzielania zamówień na dostawy i usługi
2
4
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty
budowalne
2
5
Wady opis przedmiotu zamówienia i ich wpływ na rozliczenie robót
budowlanych
1
6
Specyfika umów na prace projektowe i roboty budowlane w zamówieniach
publicznych
1
7
Jak skutecznie walczyć o zamówienie publiczne
2
8
ABC zamówień sektorowych
1
9
Opis przedmiotu zamówienia i jego wpływ na rozliczenie robót budowlanych
1
10
Ustawa prawo zamówień publicznych - wybrane zagadnienia dotyczące 
jednostek działających w zakresie zamówień sektorowych
1
11
Planowanie i przygotowanie  zamówienia publicznego
1
12
Wybrane problemy specyfiki zlecania robót budowlanych i prac projektowych 
pro
1
13
Zasady ustalania wartości  robót budowlanych zlecanych na podstawie
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych na różnych etapach
budowlanego procesu inwestycyjnego
1
14
Przygotowanie i realizacja zamówień na roboty budowlane w systemie
zamówień publicznych 
2
15
Przebieg procesu badania i oceny ofert w zamówieniach publicznych
1
16
Wybrane problemy związane z przygtowaniem, przebiegiem i rozliczeniem
zamówień publicznych towarzyzących procesowi budowlanemu w tym 
podstawowe zasady rozliczenia robót realizowanych w ramach programów
Unii Europejskiej
1
17
Kontrola zamówień na roboty budowlane i prace projektowe z punktu
widzenia kierownika jednostki , osób kontrolujących postępowanie
1
18
Zamówienia publiczne na prace utrzymaniowe- konserwacyjne, remonty ,
przebudowy
2
19
Kształtowanie wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane w
zamówieniach publicznych
1
20
Rozbieżności między warunkami  FIDIC zawierania umów o roboty budowlane
  a prawem polskim  w szczególnosci przepisami ustawy Prawo zamówień
  publicznych
1
21
Warianty prowadzenia procesu budowlanego i ich zastosowanie w ramach
  przepisów Prawa  zamówięń publicznych
1
22
Identyfikacja potrzeb budowalnych, formułowanie przedsiewzięcia
budowalnego. Ocena wykonalności  przedsięwzięcia, technologiczna
techniczna , ekonomiczno-finansowa, istytucjonalna. Wybór wykonawcy prac
projektowych, robót budowlanych
1
[wiecej informacji ......]
Siedziba  - Sala wykładowa
    Warszawa ul. Żelazna 41
POLSKIE CENTRUM EDUKACJ
     
    www.pce.com.pl
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
Polityka stosowania plików "cookies"
[Strona główna ][O firmie ][Forum][Ciekawostki ][Kontakt][Współpraca ]
Doradztwo  Szkolenia  Publikacje  Wzory Schematy  Orzecznictwo